Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego https://transportnajuz.pl/
zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 1. Dane Administratora

  Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO jest
  KAMOA COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.
  st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS 0000973901, NIP: 5252909391, REGON: 522124330., z siedzibą: ul.
  Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa (dalej jako: „Administrator”). W sprawach
  dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem
  także za pośrednictwem adresu email: transportnajuz.pl@gmail.com
  Dane osobowe zbierane przez KAMOA COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z
  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, za pośrednictwem Serwisu internetowego
  https://transportnajuz.pl zwanym dalej: Administratorem, przetwarzane są zgodnie z
  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

  Dane osobowe Państwa mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art.
  6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów
  współpracujących z Administratorem;
  c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla
  celu:

– marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i
profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu
bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu
przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje użytkowników Serwisu,
korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora Serwisu,
gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad użytkownikami Serwisu
oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,
obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora
jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

 1. Przekazywanie danych osobowych

  Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym na zlecenie na podstawie
  umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji
  wymienionych celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub inne
  usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, przy czym takie podmioty
  przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  Państwa dane przekazywane są wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom
  unijnym o ochronie danych lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa.
 2. Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe Państwa przetwarzane są jedynie przez okres niezbędny do spełnienia
  celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w
  szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
  obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego
  przechowywania dokumentów księgowych.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter,
  korzystania z formularzy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres
  niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.
  W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę,
  Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje
  możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych
  w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie
  zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano przed jej wycofaniem.
  W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego
  interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli
  zgłosi Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 1. Przysługujące prawa

1. Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez
Administratora danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia.

3. Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych
przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:
– Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
– cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania,
– wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania
danych w celach marketingu bezpośredniego,
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

4. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały dostarczone
Administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub
umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych,
zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało
ograniczone, w następujących przypadkach:
– kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec
przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

7. Prawo do wycofania zgody

– Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych nie
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed jej wycofaniem.
– Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o
przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres Administratora danych lub pocztą
tradycyjną na adres Administratora

8. Bezpieczeństwo danych osobowych dla Administratora jest priorytetem, jeśli jednak
uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe Administrator narusza
przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

9. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli
jednak Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je
w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie
miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego
przyczynach.

10. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących
mu uprawnień.

11. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych
klauzul umownych kierując zapytanie.

 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
  transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,
  wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i
  mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

  2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób,
  że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są
  chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

  3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja
  hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co
  stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł
  użytkowników.

  4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową
  formę ochrony logowania do Serwisu.

  5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

  6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

  7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
  osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
  programistycznych.
 1. Informacje o sposobie wykorzystania danych osobowych

  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane
  osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z
  Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
  Dotyczy to następujących grup odbiorców:
  a. Dostawcy świadczący usługę hostingu
  b. Usługi księgowe
  c. Systemy do analizy ruchu w serwisie internetowym (Google Analytics)
  d. Systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych
  e. Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
  realizacji celu działania strony.
 1. Cele wykorzystywania danych osobowych

  1. Serwis wykorzystuje dane osobowe dodatkowo w następujących celach:
  a. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy,
  b. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu
  wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną

  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
  w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
  wprowadzone do systemów Operatora.
  b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
  „ciasteczka”).