Oświadczenie RODO

Oświadczenie
w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w związku z realizacją usług firmy KAMOA COMMERCE GROUP Sp. z o.o.
prowadzącej Serwis internetowy
https://transportnajuz.pl

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i art. 7 oraz art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych administratorowi danych KAMOA
COMMERCE GROUP Sp. z o.o. prowadzącej Serwis internetowy https://transportnajuz.pl w zakresie:

 1. kontaktów za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowy telefoniczne) w celach
  realizacji usług oraz przedstawienia informacji handlowo-marketingowych,
 2. kontaktów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w oparciu o zapis
  ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r,
  Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celach przedstawienia informacji handlowo
  marketingowych oraz realizacji usług,
 3. przetwarzania i zamieszczania mojego wizerunku utrwalonego podczas korzystania z
  usług firmy KAMOA COMMERCE GROUP Sp. z o.o. prowadzącej Serwis internetowy
  https://transportnajuz.pl w szczególności na wykonanie i przetwarzanie moich zdjęć i nagrań
  wideo oraz ich udostępnianie w celach handlowych i marketingowych na stronie
  internetowej i innych portalach społecznościowych, ulotkach oraz innych materiałach
  reklamowych, w celach komercyjnych firmy KAMOA COMMERCE GROUP Sp. z o.o.
  prowadzącej Serwis internetowy https://transportnajuz.pl oraz innych jej projektów.
 4. Wycofanie zgody na wykorzystanie wizerunku ma skutek od daty anulowania zgody.
  Usunięcie wizerunku z materiałów komercyjnych i reklamowych firmy narażałoby ją na
  dodatkowe koszty związane z tworzeniem nowych materiałów lub ich zmianą podczas
  kampanii reklamowych.

Oświadczam, że jest mi wiadomym, iż posiadam prawo do:
1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych
osobowych:
a) dostępu do moich danych osobowych;
b) sprostowania moich danych osobowych;
c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności
wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych
nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach
wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,

2) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych
osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
b) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na
mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją,
chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym.

3) przenoszenia moich danych osobowych,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych
narusza przepisy RODO,

5) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Ponadto oświadczam ,że:
a) zostałem /am poinformowany/a, iż powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w
każdym momencie odwołana poprzez oświadczenie pisemne złożone w siedzibie
administratora danych osobowych firmy KAMOA COMMERCE GROUP Sp. z o.o.
prowadzącej Serwis internetowy https://transportnajuz.pl lub elektronicznie na adres e-mail:
transportnajuz.pl@gmail.com
b) zostałem/am poinformowany/a, iż szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
moich danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania swoich
danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zamieszczonymi w polityce prywatności.